SFS 1999:792 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1999:792 Lag om ändring i brottsbalken
990792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 21 oktober 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 kap. 15 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

17 kap.

15 §

2

Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet, dömes för fö-

regivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader.
Detsamma skall gälla, om någon obehörigen bär uniform, märke eller annat
tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller an-
nan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän sam-
färdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

�r brottet med hänsyn till att det har medfört betydande men för det all-

männa eller för någon enskild eller eljest att anse som grovt, skall dömas till
fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:108, bet. 1998/99:JuU24, rskr. 1999/2000:4.

2

Senaste lydelse 1975:667. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 1999:792

Utkom från trycket
den 9 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.