SFS 2002:800 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2002:800 Lag om ändring i brottsbalken
020800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 14 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 kap. 8 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

16 kap.

8 §

2

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller

uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekän-
nelse eller sexuell läggning, döms för

hets mot folkgrupp

till fängelse i högst

två år eller om brottet är ringa, till böter.

�r brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet
haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal
personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234, bet. 2002/03:KU7, rskr.

2002/03:8.

2

Senaste lydelse 1988:835.

SFS 2002:800

Utkom från trycket
den 26 november 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.