SFS 1999:845 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1999:845 Lag om ändring i brottsbalken
990845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 4 a § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

4 kap.

4 a §

2

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en

närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärning-
arna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärning-
arna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för

grov frids-

kränkning

till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna

som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsam-
mans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för

grov kvinnofridskränkning

till samma straff.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:145, bet. 1999/2000:JuU3, rskr. 1999/2000:22.

2

Senaste lydelse 1998:393.

SFS 1999:845

Utkom från trycket
den 23 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.