SFS 2003:857 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2003:857 Lag om ändring i brottsbalken
030857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken

skall ha följande lydelse.

12 kap.

1 §

Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för an-

nans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.

5 §

För försök eller förberedelse till grov skadegörelse och försök till ska-

degörelse samt för underlåtenhet att avslöja grov skadegörelse, döms till an-
svar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15.

SFS 2003:857

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.