SFS 2006:892 Lag om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2006:892 Lag om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken
060892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:431) om ändring i
brottsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 38 kap. 20 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:431) om

ändring i nämnda balk skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:431) om ändring i

nämnda balk skall införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

38 kap.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om ersättning från staten för skador som har orsakats av den
dömde vid sådant oavlönat arbete som avses i 27 kap. 2 a § första stycket, 28
kap. 2 a § första stycket samt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1.

4. Den äldre lydelsen av 38 kap. 19 § skall fortfarande tillämpas för på-

följd som före ikraftträdandet dömts ut enligt 31 kap. 1 § tredje stycket 2.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Hedvig Trost
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

SFS 2006:892

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.