SFS 2005:967 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2005:967 Lag om ändring i brottsbalken
050967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 38 kap. 15 § skall upphöra att gälla,
dels att i 26 kap. 11�16 §§, 27 kap. 4 §, 28 kap. 5 a och 6 a §§, 37 kap.

10 § och 38 kap. 12 § orden ⬝den lokala kriminalvårdsmyndigheten⬝ i olika
böjningsformer skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝ i motsvarande
form,

dels att i 37 kap. 2 § och punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till lagen (1998:604) om ändring i brottsbalken ordet ⬝Kriminal-
vårdsstyrelsen⬝ skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝,

dels att nuvarande 38 kap. 16 § skall betecknas 38 kap. 19 §,
dels att 26 kap. 9 §, 37 kap. 7 §, 38 kap. 13 och 14 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels att det i balken skall införas fyra nya paragrafer, 38 kap. 15�18 §§, av

följande lydelse.

26 kap.

9 §

3 Kriminalvården fattar beslut i fråga om att skjuta upp den villkorliga

frigivningen enligt 6 § tredje stycket och om att senarelägga den villkorliga
frigivningen enligt 7 §.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart om inte något

annat förordnas.

37 kap.

7 §

4 Den som har dömts till fängelse får begära prövning av Kriminalvår-

dens beslut enligt 26 kap. 11 §, 12 § andra meningen eller 13 § andra me-
ningen hos den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det fri-

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
26 kap. 11 § 1998:604

28 kap. 5 a § 1998:604

26 kap. 12 § 1998:604

28 kap. 6 a § 1998:604

26 kap. 13 § 1998:604

37 kap. 2 § 1998:598

26 kap. 14 § 1998:604

37 kap. 10 § 1998:604

26 kap. 15 § 1998:604

38 kap. 12 § 1998:604

26 kap. 16 § 1998:604

38 kap. 15 § 1998:604

27 kap. 4 § 1998:604

38 kap. 16 § 1998:604.

3 Senaste lydelse 1998:604. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphör att gälla.

4 Senaste lydelse 1998:604.

SFS 2005:967

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

2

SFS 2005:967

vårdskontor där den övervakade är inskriven är beläget. Nämnden får också
självmant ta upp ett sådant beslut till omprövning eller själv meddela ett så-
dant beslut. Kriminalvården kan överlämna ett ärende enligt nämnda be-
stämmelser till nämnden för avgörande.

Om den som har dömts till fängelse inte är nöjd med ett beslut av en över-

vakningsnämnd enligt 26 kap. 11, 15, 18, 19 eller 22 §, får han hos Krimi-
nalvårdsnämnden begära prövning av beslutet.

38 kap.

13 §

5 Kriminalvårdens beslut enligt denna balk kan inte överklagas annat

än i de fall det är särskilt föreskrivet.

14 §

6 Kriminalvårdens beslut om att skjuta upp den villkorliga frigiv-

ningen enligt 26 kap. 6 § tredje stycket och om att senarelägga den villkor-
liga frigivningen enligt 26 kap. 7 § samt om avvisning enligt 38 kap. 17 §
andra meningen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

15 § Beslut som avses i 14 § får inte överklagas innan beslutet har omprö-
vats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som be-
slutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett
beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den en-

skildes nackdel.

16 § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till
Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av be-
slutet. I begäran om omprövning skall den enskilde ange vilket beslut som
avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

17 § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvi-
sas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den enskilde fel-
aktig underrättelse om hur man begär omprövning.

18 § Beslut som avses i 14 § överklagas till den länsrätt inom vars dom-
krets den kriminalvårdsanstalt är belägen där den enskilde var inskriven när
det första beslutet i ärendet fattades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdssty-

relsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats
före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrel-
sens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrif-

5 Senaste lydelse 1998:604. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphör att gälla.

6 Senaste lydelse 1998:604. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphör att gälla.

background image

3

SFS 2005:967

terna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.