SFS 1999:1081 Lag om ändring i brottsbalken.

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1999:1081 Lag om ändring i brottsbalken.
991081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 5 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

11 kap.

5 §

2

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokförings-

skyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bok-
föra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att
lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörel-
sens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i hu-
vudsak bedömas med ledning av bokföringen, för

bokföringsbrott

till fäng-

else i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. �r brottet grovt döms
till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Första stycket gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en juridisk per-

son som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver närings-
verksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

2. I fråga om understödsföreningar som med stöd av punkten 3 i över-

gångsbestämmelserna till lagen (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag alltjämt tillämpar 29 och 30 §§ lagen
(1972:262) om understödsföreningar gäller 11 kap. 5 § fortfarande i sin äldre
lydelse.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Senaste lydelse 1994:1222.

SFS 1999:1081

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.