SFS 1998:1444 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1998:1444 Lag om ändring i brottsbalken
981444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om 16 kap. brottsbalken att

10 a�10 c, 12 och 17 §§ skall ha följande lydelse.

16 kap.

10 a §

2 Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan

bild av barn tillgänglig för någon annan,

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn

eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel
med sådana bilder, eller

5. innehar en sådan bild av barn
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två eller, om brottet är

ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller

som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18
år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oakt-

samhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där.

�r brott som avses i första stycket att anse som grovt skall dömas för

grovt barnpornografibrott till fängelse lägst sex månader och högst fyra år.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det har
begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet
som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor
mängd bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös be-
handling.

Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar, målar

eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild
som avses i första stycket, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas,
upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra. �ven i

1

Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, rskr. 1997/98:214, bet. 1998/99:KU4, rskr.

1998/99:2.
2

Senaste lydelse 1993:207.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1444
Utkom från trycket
den 4 december 1998

4* SFS 1998:1435�1449

background image

SFS 1998:1444

2

andra fall skall en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till
omständigheterna är försvarlig.

10 b §

3 Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att

bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om
inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga
våldsskildring
till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den
som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot männi-
skor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan
skildring.

Sprider någon av oaktsamhet en skildring som avses i första stycket och

sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller eljest i förvärvssyfte, döms
såsom i första stycket sägs.

Första och andra styckena gäller inte filmer eller videogram som Statens

biografbyrå har godkänt för visning. De gäller inte heller en teknisk upptag-
ning med rörliga bilder med samma innehåll som en film eller ett videogram
som har godkänts av biografbyrån. Vidare gäller första och andra styckena
inte offentliga förevisningar av filmer eller videogram.

Har en teknisk upptagning med rörliga bilder försetts med ett intyg om att

en film eller ett videogram med samma innehåll har godkänts av Statens
biografbyrå, skall inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket för
spridning av upptagningen. Detta gäller dock inte om intyget var oriktigt
och den som har spritt upptagningen har insett eller bort inse detta.

10 c §

4 Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i yrkesmässig verk-

samhet eller annars i förvärvssyfte till den som är under femton år lämnar ut
en film, ett videogram eller en annan teknisk upptagning med rörliga bilder
som innefattar ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som åter-
ger våld eller hot om våld mot människor eller djur döms för otillåten ut-
lämning av teknisk upptagning
till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller inte filmer eller videogram som Statens biografbyrå

har godkänt för visning för någon åldersgrupp av barn under femton år. Det
gäller inte heller en teknisk upptagning med rörliga bilder med samma inne-
håll som en film eller ett videogram som har godkänts av biografbyrån.
Vidare gäller första stycket inte offentliga förevisningar av filmer eller vide-
ogram.

Har en teknisk upptagning med rörliga bilder försetts med ett intyg om att

en film eller ett videogram med samma innehåll har godkänts av Statens
biografbyrå för visning för någon åldersgrupp av barn under femton år, skall
inte dömas till ansvar enligt första stycket. Vad som har sagts nu gäller dock
inte om intyget var oriktigt och den som har lämnat ut upptagningen har
insett eller bort inse detta.

12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk
upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra

3

Senaste lydelse 1990:894.

4

Senaste lydelse 1988:835.

background image

SFS 1998:1444

3

allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom
till böter eller fängelse i högst sex månader.

17 §

5 För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja

myteri döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma skall gälla
försök eller förberedelse till grovt dobbleri, försök till sådant barnpornogra-
fibrott som avses i 10 a § första stycket, om det inte är ringa, och försök
eller förberedelse till grovt barnpornografibrott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1986:645.

background image

SFS 1998:1444

4

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.