SFS 1999:1154 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1999:1154 Lag om ändring i brottsbalken
991154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 9 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken skall

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som avses

i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om

det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen
å sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör försvarsmakten på ett område

där en avdelning av försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av någon
annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat ända-
mål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd

i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller som tillhör Polisens utlands-
styrka,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menighet

eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning el-
ler mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska vapen,
olovlig befattning med minor eller osann eller ovarsam utsaga inför en inter-
nationell domstol, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fäng-

else i fyra år eller däröver.

5 §

3

�&tal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller luftfartyg

av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget eller
eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt intresse,

1

Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 4, bet. 1999/2000:JuU1, rskr. 1999/2000:78.

2

Senaste lydelse 1998:1703.

3

Senaste lydelse 1993:350.

SFS 1999:1154

Utkom från trycket
den 17 december 1999

background image

2

SFS 1999:1154

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

må ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen eller den
regeringen bemyndigat därtill.

�&tal för brott, som förövats utom riket, får väckas endast efter förord-

nande enligt första stycket. �&tal får dock väckas utan ett sådant förordnande,
om brottet är osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol eller
om brottet begåtts

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller nå-

gon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av någon som tillhör försvarsmakten på ett område där en avdelning av

försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i utlandsstyrkan

inom Försvarsmakten eller som tillhör Polisens utlandsstyrka,

4. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller luftfartyg i

reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda stater,
eller

5. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt

intresse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.