SFS 2003:1157 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2003:1157 Lag om ändring i brottsbalken
031157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 5 a och 8 §§, 33 kap. 7 §

samt 34 kap. 18 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 a §

2

Har fråga om ansvar för gärning prövats genom lagakraftägande

dom, meddelad i främmande stat där gärningen förövats eller i främmande
stat som har tillträtt någon av de överenskommelser som anges i fjärde
stycket, får den tilltalade inte här i riket lagföras för samma gärning,

1. om han har frikänts från ansvar,
2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har ådömts,
3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkställigheten på-

går, eller

4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande staten.
Första stycket gäller inte i fråga om brott som avses i 1 § eller 3 § 4, 6 el-

ler 7 såvida inte lagföringen i den främmande staten har skett på begäran av
svensk myndighet eller sedan personen överlämnats eller utlämnats från
Sverige för lagföring.

Om en fråga om ansvar för en gärning har prövats genom en dom medde-

lad i en främmande stat och om det inte finns hinder mot lagföring på grund
av vad som förut sagts i denna paragraf, får åtal för gärningen väckas här i
riket endast efter förordnande av regeringen eller den som regeringen be-
myndigat.

De överenskommelser som avses i första stycket är
1. den europeiska konventionen den 28 maj 1970 om brottmålsdoms in-

ternationella rättsverkningar,

2. den europeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande av lag-

föring i brottmål,

3. konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskaper-

nas finansiella intressen, dock endast om gärningen omfattas av överens-
kommelsen,

4. protokollet den 27 september 1996 till konventionen om skydd av Eu-

ropeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen
omfattas av överenskommelsen,

1

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

2

Senaste lydelse 2001:780.

SFS 2003:1157

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1157

5. konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänste-

män i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater
är delaktiga i, dock endast om gärningen omfattas av överenskommelsen,

6. konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet den

14 juni 1985,

7. konventionen den 25 maj 1987 mellan Europeiska gemenskapernas

medlemsstater om förbud mot dubbel lagföring, och

8. andra protokollet den 19 juni 1997 till konventionen om skydd av Euro-

peiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen om-
fattas av överenskommelsen.

Har ett brott begåtts delvis här i riket och delvis också inom den medlems-

stats territorium där domen meddelats, skall första stycket tillämpas om gär-
ningen omfattas av de överenskommelser som anges i fjärde stycket 3�5 el-
ler 8 eller om domen meddelats av stat som tillträtt en överenskommelse
som anges i fjärde stycket 6 eller 7.

8 §

Det finns särskilda bestämmelser om överlämnande och utlämning för

brott.

Villkor som uppställts vid överlämnande eller utlämning från en annan

stat till Sverige skall gälla här.

33 kap.

7 §

3

Bestämmelserna om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som

verkställighet av påföljd i 6 §, i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. och i 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ung-
domsvård skall tillämpas av rätten i fråga om frihetsberövande som ägt rum
utom riket, om inte särskilda skäl talar mot detta.

34 kap.

18 §

4

Uppkommer fråga om överlämnande eller utlämning till Sverige för

verkställighet av dom, varigenom någon dömts till fängelse som gemensam
påföljd för två eller flera brott, och kan överlämnande eller utlämning enligt
den främmande statens lagstiftning ej ske för alla brotten, skall domstol, ef-
ter anmälan av åklagare, undanröja den gemensamt ådömda påföljden och
döma till påföljd för den brottslighet, för vilken överlämnande eller utläm-
ning kan äga rum.

Vad som föreskrives i första stycket skall även gälla, då fråga uppkommer

om att svensk brottmålsdom, som avser två eller flera brott, skall verkställas
utomlands i enlighet med lagen (1972:260) om internationellt samarbete rö-
rande verkställighet av brottmålsdom eller lagen (1978:801) om internatio-
nellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, och hinder mot verkställighet
föreligger enligt den främmande statens lagstiftning såvitt avser något eller
några av brotten.

3

Senaste lydelse 2000:175.

4

Senaste lydelse 1981:211.

background image

3

SFS 2003:1157

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.