SFS 1998:1703 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1998:1703 Lag om ändring i brottsbalken
981703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

dels

att 2 kap. 3 § och 22 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas två nya paragrafer, 22 kap. 6 b och

6 c §§, av följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som avses

i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om det

begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen å
sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör försvarsmakten på ett område

där en avdelning av försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av någon
annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat ända-
mål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i

utlandsstyrkan inom försvarsmakten,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menighet

eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning el-
ler mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska vapen

,

olovlig befattning med minor eller osann eller ovarsam utsaga inför en inter-
nationell domstol, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fäng-

else i fyra år eller däröver.

22 kap.

6 b §

Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar eller över-

låter antipersonella minor (truppminor), döms för

olovlig befattning med mi-

1

Prop. 1997/98:174 och 175, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.

2

Senaste lydelse 1994:119.

SFS 1998:1703

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1703

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

nor

till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att bedöma som folk-

rättsbrott.

Första stycket gäller endast minor som avses i konventionen den

18 september 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och
överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring.

Sådan befattning med minor som är tillåten enligt den konvention som av-

ses i andra stycket utgör inte brott.

�r brottet grovt skall dömas till fängelse i högst tio år eller på livstid. Vid

bedömandet om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen väsent-
ligt bidragit till att minor kommit att användas på ett sätt som inneburit fara
för många människors liv eller hälsa.

6 c §

Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt för-

bud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till utföran-
det av en kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning döms
för

olovlig kärnsprängning

till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är

att bedöma som folkrättsbrott.

�r brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller på livstid. Vid

bedömandet om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen haft stor
betydelse för kärnsprängningen eller om gärningen inneburit fara för män-
niskor eller för egendom av särskild betydenhet.

7 §

3

För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller lands-

svek skall dömas till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling skall även anses
att träda i förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra eller under-
lätta att brott som nu sagts förövas. För förberedelse eller stämpling under
tid, då riket hotas av krig, ockupation eller andra fientligheter, skall dömas
till ansvar trots att fientligheter inte utbrutit.

Den som underlåter att avslöja landsförräderi eller landssvek skall dömas

till ansvar enligt 23 kap. Till sådant ansvar skall han dömas även om han inte
insett men bort inse att brottet höll på att ske.

För försök eller förberedelse till olovlig kärnsprängning skall dömas till

ansvar enligt 23 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999 såvitt avser 2 kap. 3 § och 22 kap.

6 b § och i övrigt

den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1986:645.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.