SFS 2010:60 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2010:60 Lag om ändring i brottsbalken
100060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i brottsbalken ska införas en ny

paragraf, 35 kap. 2 §, av följande lydelse.

35 kap.

2 §

2

Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte

för

1. mord eller dråp enligt 3 kap. 1 eller 2 §,
2. folkrättsbrott enligt 22 kap. 6 § andra stycket,
3. folkmord enligt 1 § lagen (1964:169) om straff för folkmord,
4. terroristbrott enligt 3 § 1 eller 2 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om

straff för terroristbrott, eller

5. försök till brott som avses i 1, 3 eller 4.
Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon fyllt

tjugoett år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta ka-
pitel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på brott som har begåtts före

ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dess-
förinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:50, bet. 2009/10:JuU10, rskr. 2009/10:180.

2 Tidigare 2 § upphävd genom 1975:667.

SFS 2010:60

Utkom från trycket
den 23 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.