SFS 2010:308 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2010:308 Lag om ändring i brottsbalken
100308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 3 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

21 kap.

3 §

2

Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är

tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.

Krigsmän är dessutom
1. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten är

skyldiga att delta i rikets försvar,

2. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),
3. alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdel-

ningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden,

4. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den

31 december 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

2 Senaste lydelse 1990:218.

SFS 2010:308

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.