SFS 2010:371 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2010:371 Lag om ändring i brottsbalken
100371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 a § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

4 kap.

1 a §

2

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilsele-

dande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otill-
börligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en per-
son i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande
av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som
innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst
två och högst tio år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som

inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant
otillbörligt medel som anges där har använts.

�r ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till

fängelse i högst fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Måns Wigén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273.

2 Senaste lydelse 2005:90.

SFS 2010:371

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.