SFS 2010:1394 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2010:1394 Lag om ändring i brottsbalken
101394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 5 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

20 kap.

5 §

2

�&klagare får, utan hinder av vad som annars är föreskrivet, åtala brott

varigenom arbetstagare hos staten eller hos kommun eller annan som avses i
2 § andra stycket 1�4 har åsidosatt vad som åligger honom eller henne i ut-
övningen av anställningen eller uppdraget.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket ska dock gälla
1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förordnan-

de av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och

2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning,

för vilken straff är föreskrivet endast om den förövas av innehavare av an-
ställning eller uppdrag som avses i första stycket.

Har mutbrott begåtts av någon som inte omfattas av första stycket eller av

2 § andra stycket 8 eller 9 och inte heller är arbetstagare vid Internationella
brottmålsdomstolen, främmande stats minister eller ledamot av främmande
stats lagstiftande församling, får åklagare väcka åtal endast om brottet anges
till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren eller om åtal är påkallat från allmän
synpunkt.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare åta-

la brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild målsägan-
de endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän
synpunkt.

Om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget be-

gåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning
eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gäller särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2009:1281.

SFS 2010:1394

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1394

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Susanne Kaevergaard
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.