SFS 2010:1881 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2010:1881 Lag om ändring i brottsbalken
101881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 16 kap. 19 § ska upphöra att gälla,
dels att 16 kap. 10 c och 10 d §§ ska ha följande lydelse.

16 kap.

10 c §

3

Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bil-

den eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte
gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga vålds-
skildring
till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som i
rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor
eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring.

Sprider någon av oaktsamhet en skildring som avses i första stycket och

sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte, döms
till ansvar enligt första stycket.

10 d §

4

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i yrkesmässig verk-

samhet eller annars i förvärvssyfte till den som är under femton år lämnar ut
en film, ett videogram eller en annan teknisk upptagning med rörliga bilder
som innefattar ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som åter-
ger våld eller hot om våld mot människor eller djur döms för otillåten utläm-
ning av teknisk upptagning
till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller inte filmer, videogram eller andra tekniska upptag-

ningar med rörliga bilder med samma innehåll som en framställning som
Statens medieråd har godkänt för visning för någon åldersgrupp av barn
under femton år. Första stycket gäller inte heller offentliga förevisningar av
rörliga bilder i filmer eller videogram eller i en uppspelning ur en databas.

Har en teknisk upptagning med rörliga bilder försetts med ett intyg om att

en framställning med samma innehåll har godkänts av Statens medieråd för
visning för någon åldersgrupp av barn under femton år, ska ansvar enligt för-
sta stycket inte dömas ut. Detta gäller dock inte om intyget var oriktigt och
den som har lämnat ut upptagningen har insett eller borde ha insett det.

1 Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.

2 Senaste lydelse av 16 kap. 19 § 2010:399.

3 Senaste lydelse 2010:399. �ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upp-
hävs.

4 Senaste lydelse 2010:399.

SFS 2010:1881

Utkom från trycket
den 21 december 2010

background image

2

SFS 2010:1881

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För filmer eller videogram som Statens biografbyrå har godkänt för vis-

ning före ikraftträdandet gäller 16 kap. 10 c § i sin äldre lydelse. Detsamma
gäller tekniska upptagningar med rörliga bilder med samma innehåll som en
film eller ett videogram som har godkänts av Statens biografbyrå.

3. De nya bestämmelserna i 16 kap. 10 d § andra och tredje styckena om

filmer, videogram och andra tekniska upptagningar med rörliga bilder med
samma innehåll som en framställning som Statens medieråd har godkänt för
visning för någon åldersgrupp av barn under femton år gäller också för fil-
mer och videogram som före ikraftträdandet godkänts av Statens biografbyrå
för visning för någon åldersgrupp av barn under femton år. Detsamma gäller
tekniska upptagningar med rörliga bilder med samma innehåll som en film
eller ett videogram som har godkänts av Statens biografbyrå.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.