SFS 2011:1298 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2011:1298 Lag om ändring i brottsbalken
111298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 kap. 4 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

35 kap.

4 §

2

De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om

det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd
får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna

räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1. 6 kap. 4�6 §§ och 8 § tredje stycket eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1�3 och 12 §§ eller försök till sådana brott, om brottet begåtts

mot en person som inte fyllt arton år,

3. 16 kap. 10 a § första och femte styckena eller försök till sådana brott,

om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av
första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller se-
nare,

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller

försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den

bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller in-
ställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bok-
föringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för revision av Skat-
teverket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2010:399.

SFS 2011:1298

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.