SFS 2022:737 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsdatalag (2018:1177) / SFS 2022:737 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
SFS2022-737.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsdatalagen (2018:1177)

dels att rubriken närmast före 2 kap. 20 § ska lyda ⬝�verföring av

personuppgifter till eller från en annan medlemsstat⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 20 a §, av följande lydelse.

2 kap.
20 a §
Om en svensk behörig myndighet har fått personuppgifter från en
annan medlemsstat eller ett EU-organ och det finns villkor som begränsar
möjligheten att använda uppgifterna, ska svenska myndigheter följa
villkoren oavsett vad som är föreskrivet i lag eller annan författning.

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338.

SFS

2022:737

Publicerad
den

9 juni 2022

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.