SFS 2005:971 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2005:971 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
050971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om kri-

minalvård i anstalt

2

dels att 2, 59 a och 61 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 29 a, 43 och 58 §§ ordet ⬝Kriminalvårdsstyrelsen⬝ i olika böj-

ningsformer skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝ i motsvarande form,

dels att i 45 § ordet ⬝kriminalvårdsmyndighet⬝ skall bytas ut mot ordet

⬝Kriminalvården⬝,

dels att i 56 a, 63 och 64 §§ orden ⬝den lokala kriminalvårdsmyndighe-

ten⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝ i mot-
svarande form,

dels att 36, 37, 59, 60, och 61 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 59 a�59 d §§, av föl-

jande lydelse.

36 §

3 Med de begränsningar som följer av gällande bestämmelser och av-

tal för verksamheten inom kriminalvården har de intagna rätt att på lämpligt
sätt överlägga med ledningen för kriminalvårdsanstalten i frågor som är av
gemensamt intresse för de intagna. De har också rätt att på lämpligt sätt sam-
manträda med varandra för överläggning i sådana frågor. En intagen som
hålls avskild från andra intagna får dock delta i överläggning eller samman-
träde endast om det kan ske utan olägenhet.

37 §

4 Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han eller hon vår-

das enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning
och behandling inte lämpligen genomföras inom anstalten bör den allmänna

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Lagen omtryckt 1990:1011.
Senaste lydelse av
29 a § 2003:1219
43 § 2000:571
56 a § 2001:510
58 § 1990:1011
59 a § 1995:1699
61 § 1998:610
63 § 1999:46
64 § 1998:610.

3 Senaste lydelse 1998:610.

4 Senaste lydelse 2004:173.

SFS 2005:971

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

2

SFS 2005:971

sjukvården anlitas. Om det behövs, får en intagen föras över till ett allmänt
sjukhus. Får hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom
om att en intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 §
andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom,
skall chefen för kriminalvårdsanstalten underrättas, om det inte står klart att
det inte finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård
för en intagen ges i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om det

behövs, skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till an-
nan institution där hon kan erhålla lämplig vård.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad sär-
skilda föreskrifter.

Beträffande behandlingen av en intagen, som har förts över till en sådan

sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas
föreskrifterna i 18�24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt
bestämmelserna i 8 § andra och tredje styckena lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård om befogenhet för Kriminalvården och regeringen att be-
sluta om särskilda restriktioner beträffande en viss intagen.

59 §

5 Kriminalvårdens beslut i särskilda fall enligt denna lag får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i fråga om vistelse eller verkstäl-
lighet utanför anstalt för en intagen för vilken regeringen har meddelat för-
ordnande enligt 31 § överklagas dock hos regeringen. Andra beslut av Kri-
minalvården enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av beslut som avses i 49 § första meningen finns

bestämmelser i 38 kap. brottsbalken.

59 a § Ett beslut får inte överklagas enligt 59 § innan beslutet har omprö-
vats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som be-
slutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett
beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den en-

skildes nackdel.

59 b § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in
till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av
beslutet. I begäran om omprövning skall den enskilde ange vilket beslut som
avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

59 c § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvi-
sas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den enskilde fel-
aktig underrättelse om hur man begär omprövning.

5 Senaste lydelse 2003:1219.

background image

3

SFS 2005:971

59 d § Kriminalvårdens beslut enligt 59 § överklagas till den länsrätt inom
vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är
beläget där den enskilde var inskriven när det första beslutet i ärendet fatta-
des.

60 §

6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får flytta

över övervakningsnämndens befogenhet enligt 54 och 55 §§ till Kriminal-
vården.

61 a §

7 Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevak-

ningsföretag att, inom ramen för sin anställning där, utföra vissa bevak-
ningsuppdrag när en intagen skall vistas utanför anstalten. Om det finns sär-
skilda skäl, får förordnandet även avse vissa bevakningsuppgifter inom an-
stalten. I förordnandet skall uppdragets art och omfattning anges. Förord-
nandet får återkallas.

Väktaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han på grund av sitt

uppdrag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden
av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott. I det allmännas
verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdssty-

relsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats
före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrel-
sens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrif-
terna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1998:599.

7 Senaste lydelse 1998:599.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.