SFS 2014:525 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 2014:525 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)
140525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i häkteslagen (2010:611);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 § häkteslagen (2010:611)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård av den som är intagen finns i

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om en intagen har förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersök-

ningsenhet som avses i 6 § lagen om rättspsykiatrisk vård, gäller denna lag
endast i fråga om restriktioner enligt 6 kap.

Bestämmelserna i 18�24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

samt bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om
befogenhet för Kriminalvården att besluta om särskilda restriktioner för en
viss intagen och i 8 a § ska tillämpas på en intagen som för frivillig psykia-
trisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning har förts över till en sådan sjuk-
vårdsinrättning eller undersökningsenhet som avses i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290.

SFS 2014:525

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.