SFS 1980:931

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1980:931
800931.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:931 Lag

Utkom från trycket

den 16 december 198 0

om ändring i lagen (1976:371) om beEiandHmgen av

häMade och anhåiBna m. 0.;

utfärdad den 4 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 och 17 §§ lagen (1976: 371) om

behandlingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha nedan angivna lydel­

se.

15 § Häktad får beläggas med fängsel

1. under transport och eljest under vistelse utom förvaringslokalen, om

det är nödvändigt av säkerhetsskäl samt

2. i övrigt för att betvinga våldsamt uppträdande av den häktade, om

andra medel visar sig otillräckliga och det är oundgängligen nödvändigt

med hänsyn till den häktades egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa.

Läkare skall så snart det kan ske undersöka den som är föremål för åt­

gärd enligt första stycket 2.

Vad s om sägs i den na lag om häktad har motsvarande tillämpning

17 §

1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott,

2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till krimi­

nalvårdsanstalt och

3. den som har tillfälligt pla cerats i h äkte med stöd av 23 § tredje styc­

ket, 43 § för sta stycket tredje meningen eller 50 § tredje meningen lagen

(1974:203) om kriminalvård i anstalt.

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

Prop. 1980/81:1, JuU 8, rskr32.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.