SFS 1982:783

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1982:783
820783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:783

Utkom från trycket

den 3 augusti 1982

1910

Lag

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av

häktade och anhållna m. fl.;

Eli

rui:

utfärdad den 24 juni 1982.

iffin
m

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 § lagen (1976:371) om behand­

lingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha nedan angivna lydelse.

19 § Om behandlingen i vissa fall av häktad som skall undergå rättspsy-

kiatrisk undersökning eller som genom en dom som inte har vunnit laga

rep

kraft har överlämnats till slu ten psykiatrisk vård finns särskilda bestäm-
melser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

tifa

tt',

CARL AXEL PETRI

ltd

⬢Hö

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:72, SoU 53 , rskr 383.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.