SFS 1984:956

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1984:956
840956.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:956

Lag

Utkom från trycket

den 20 december 1984

om ändring i lagen (1976: 371) om behandlingen av

häktade och anhållna m.fl.;

uttardad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1976:371) om be­

handlingen av häk tade och anhållna m.fl. skall ha nedan angivna lydelse.

17

Vad som sägs i denna lag om hä ktad har motsvarande tillämpning

o

pa

1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott,
2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till

kriminalvårdsanstalt och

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje stycket,

43 § första stycket tredje meningen eller 50 8 tredje meningen lagen
(1974; 203) om kriminalvård i anstal t.

Denna lag tillämpas inte på barn som gri pits enligt 16 § lagen (19 64: 167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

2026

' Prop. 1983/84: 187, JuU 1984/85: 6. rskr 37.

^ Senaste lydelse 198 0: 931.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.