SFS 1987:765

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1987:765
870765.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^

Lag

SFS 1987:765

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av

utkom från trycket

häktade och anhållna m. fl.;

den i juii i987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1976:371) om behand­

lingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha följande lydelse.

Prop. 1986/87:106, JuU 32, rskr. 279.

1869

¬

background image

SFS 1987:765

17

Vad som sägs i denna la g om häktad har m otsvarande tillämpning'

1. den som har anhållits eller gripits på grund av m isstanke om brott,
2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till

kriminalvårdsanstalt,

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje

stycket, 43 § första stycket tredje meningen eller 50 § tredje meningen

lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt och

4. den som har omhändertagits enligt 28 kap. 11 § tredje styck et brotts­

balken i avv aktan på att beslut om undanröjande av skyddstillsyn vinner

laga kraft.

Denna lag tillämpas inte på barn som gripits enligt 16 § lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1984:956.

if

(10

(10

ytT-

iVSX:

xafi

iriii

rrinci

iscs

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.