SFS 1994:441 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1994:441 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.
SFS 1994_441 Lag om ändring i lagen (1976_371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

784

SFS 1994:441

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m. fl.;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 b § lagen (1976:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m. fl.2 skall ha följande lydelse.

16 b § Kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilda fall enligt denna lag får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av styrelsen en-
ligt denna lag överklagas hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av

Kriminalvårdsstyrelsen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre be-
stämmelser.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319.

2

Senaste lydelse 1981:1301.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.