SFS 1994:1761 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna in.fl.

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1994:1761 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna in.fl.
SFS 1994_1761 Lag om ändring i lagen (1976_371) om behandlingen av häktade och anhållna in.fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1761

Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag

om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna in.fl.;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1976:371) om

behandlingen av häktade och anhållna m.fl. skall ha följande lydelse.

17 §2 Vad som sägs i denna lag om häktad har motsvarande tillämpning

1. den som har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott,

2. den som har intagits i häkte eller polisarrest för förpassning till

kriminalvårdsanstalt,

3. den som har tillfälligt placerats i häkte med stöd av 23 § tredje

stycket, 43 § första stycket tredje meningen eller 50 § tredje meningen
lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och

4. den som har omhändertagits enligt 28 kap. 11 § tredje stycket

brottsbalken i avvaktan på att beslut om undanröjande av skyddstillsyn
vinner laga kraft.

Denna lag tillämpas inte på den som har gripits enligt 34 § lagen

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:12, bet. 1994/95:JuUl, rskr. 1994/95:39.

2

Senaste lydelse 1987:765.

6384

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.