SFS 2006:251 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 2006:251 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
060251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (1976:371) om behand-

lingen av häktade och anhållna m.fl. skall ha följande lydelse.

26 §

2

Beträffande behandlingen av häktade som har förts över till en sjuk-

vårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård eller en undersökningsenhet som avses i 6 § andra stycket
samma lag tillämpas föreskrifterna i denna lag endast i fråga om sådana res-
triktioner som sägs i 16 §.

Föreskrifterna i 18�24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

och bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om
befogenhet för Kriminalvården att besluta om särskilda restriktioner beträf-
fande en viss häktad tillämpas på häktade som har förts över enligt första
stycket för rättspsykiatrisk undersökning eller frivillig psykiatrisk vård.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195.

2 Senaste lydelse 2005:972.

SFS 2006:251

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.