SFS 2021:289 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 2021:289 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)
SFS2021-289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i häkteslagen (2010:611)

Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om häkteslagen (2010:611)

dels att 6 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, och närmast före

2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Vistelse med en annan person
5 a §
Den som är under arton år och som är häktad eller anhållen och
intagen i häkte har rätt att vistas med personal eller någon annan minst fyra
timmar varje dag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den upphävda 6 kap. 4 § gäller dock fortfarande för överklagande av

beslut som har meddelats före den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244.

SFS

2021:289

Publicerad
den

16 april 2021

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.