SFS 2008:323 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott / SFS 2008:323 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
080323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott ska ha följande lydelse.

7 §

2

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för-

verkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och för-
verkande inte är oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts
som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.

Första stycket gäller även i fråga om egendom som varit avsedd att använ-

das som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats.

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att för-

hindra rattfylleribrott finns i 24 a�24 d §§ polislagen (1984:387) och i
9�11 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogen-
heter att ingripa mot rattfylleribrott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

2

Senaste lydelse 2005:285.

SFS 2008:323

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.