SFS 2015:59 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott / SFS 2015:59 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
150059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1951:649) om straff

för vissa trafikbrott

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 8�10 §§, av följande ly-

delse.

7 §

2

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för-

verkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förver-
kande inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har
använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.

Om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt

rattfylleri ska det vid bedömningen av om förverkande behövs för att före-
bygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om gärningsmannen tidigare har
gjort sig skyldig till sådan brottslighet.

Första stycket gäller även i fråga om egendom som varit avsedd att använ-

das som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats.

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att för-

hindra rattfylleribrott finns i 24 a�24 d §§ polislagen (1984:387) och i 9�
11 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter
att ingripa mot rattfylleribrott.

8 §

Undersökningsledaren eller åklagaren får omedelbart besluta att ett for-

don som har tagits i beslag för att det skäligen kan antas bli förverkat enligt
7 § får säljas eller förstöras, om fordonets värde understiger en femtedel av
det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde
vid beslaget. Ett sådant beslut får dock verkställas tidigast tre veckor efter det
att en underrättelse om beslutet har sänts till den som beslaget har gjorts hos.

Ett beslut enligt första stycket får inte överklagas. Om rättens prövning av

beslaget har begärts enligt 27 kap. 6 § rättegångsbalken, får dock fordonet
inte säljas eller förstöras innan beslaget har prövats av tingsrätten.

Intäkter vid försäljning tillfaller staten.

9 §

Om ett fordon som sålts eller förstörts enligt 8 § inte förverkas, har äga-

ren rätt till ersättning. För egendom som har sålts lämnas ersättning med det

1 Prop. 2014/15:26, bet. 2014/15:JuU10, rskr. 2014/15:112.

2 Senaste lydelse 2008:323.

SFS 2015:59

Utkom från trycket
den 3 mars 2015

0059.fm Page 1 Thursday, February 26, 2015 12:07 PM

background image

2

SFS 2015:59

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

belopp som influtit vid försäljningen. Om fordonet har förstörts, lämnas er-
sättning med skäligt belopp.

Beslut om ersättning fattas av Polismyndigheten efter ansökan av fordonets

ägare.

10 §

Den som är missnöjd med ett beslut om ersättning enligt 9 § andra

stycket får inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet begära
rättens prövning av det. Ansökan görs till den tingsrätt som kunnat pröva be-
slaget. Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden.

Ersättningen betalas ut av Polismyndigheten sedan beslutet vunnit laga

kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
2. Om det senaste brottet har begåtts före ikraftträdandet gäller 7 § i den

äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

KRISTINA PERSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

0059.fm Page 2 Thursday, February 26, 2015 12:07 PM

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.