SFS 1974:830

740830.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 830 Lag

Utkom fran trycket om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa

den 19 dec. 1974

trafikbrott;

utfärdad den 13 december 1974.

Kungi. Majrt förordnar med riksdagen' att 4 § lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott skall ha nedan angivna lydelse.

4

/ mom. Den som vid förande av motordrivet fordon varit sa

påverkad av starka drycker, att det kan antagas, att han icke på
betryggande sätt kunnat föra fordonet, dömes för rattfylleri till

fängelse i högst ett är eller, där omständigheterna är mildrande, till

böter, dock lägst t jugofem dagsböter,

1 Prop. 1974:154, JuU 3 7, rskr 352.

1710

2 S enaste lydelse 1972:749.

ty

'Bl

¬

background image

Till samma straff domes föraren, om han av annat berusningsmedel

SFS 1974; 830

var så påverkad som nyss sagts.

Den som fört motorfordon eller terrängmotorfordon eller traktor

med släpfordon efter att ha förtärt starka drycker i sådan mängd att

alkoholkoncentrationen i han s blod under eller efter färden uppgick till

1,5 promille eller däröver, skall anses ha varit så påverkad av starka

drycker under färden, som i först a stycket sägs.

2 mom. �r det ej styrkt, att förare av motorfordon eller

terrängmotorfordon eller av traktor med släpfordon var så påverkad,

som i 1 mom. fö rsta stycket sägs, men har han fört fordonet efter att ha

förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i h ans

blod under eller efter färden uppgick till 0,5 men ej till 1.5 promille,

dömes till böter, dock lägst tio dagsböter, eller fängelse i högst sex

månader.

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.