SFS 1982:303

820303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:303

Lag

Utkom från trycket

den 8 juni 1982

om ändring i la gen (1951:649) om straff för vissa

trafikbrott;

utfårdad den 27 maj 1982 .

Enligt rik-sdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott skall införas ett nytt moment. 4 S 4 mom., av nedan angiv­

na lydelse.

4 § 4 mom. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäl leräven förare av motor­

drivet spårfordon på Järnväg eller tunnelbana.

Denna lag trä der i kraft den I ju li 1982.

På regeringens vägnar

KARIN AHRLAND

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

Prop. 1981/82:204. JuU .^8. rskr33l.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.