SFS 1978:92

780092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:92

om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa

utkom från trycket

trafikbrott;

den 29 mars 1978

utfärdad den 16 ma rs 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott

dels att 4 § 1 och 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lag en skall införas ett nytt moment, 4 § 3 mom., av nedan an­

givna lydelse.

4 § / mom.''- Den som vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn

varit så påverkad av starka drycker, att det kan antagas, att han icke på be­

tryggande sätt kunnat föra fordonet eller spårvagnen, dömes för rattfylleri
till fängelse i h ögst ett år eller, där omständigheterna är mildrande, till bö­
ter, dock lägst tjugofem dagsböter.

Till samma straff dömes föraren, om han av annat berusningsmedel var

så påverkad som nyss sagts.

Den som fört motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha förtärt starka

drycker i så dan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller
efter färden uppgick till 1,5 promille eller däröver, skall anses ha varit så

påverkad av starka drycker under färden, som i fö rsta stycket sägs.

2 mom.^ �r det ej styrkt, att förare av motordrivet fordon eller spår­

vagn var så påverkad, som i 1 m om. första stycket sägs, men har han fört

fordonet eller spårvagnen efter att ha förtärt starka drycker i sådan mängd
att alkoholkoncentrationen i h ans blod under eller efter färden uppgick till
0,5 men ej till 1,5 promille, dömes till böter, dock lägst tio dagsböter, eller
fängelse i hög st sex månader.

3 mom. Vad som sägs i 1 mo m. tredje stycket och 2 mom. gäller ej föra­

re av motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående.

Denna lag träder i k raft den 1 maj 1978.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:77, JuU 21, rskr 156 ,

2 Senaste lydelse 1975:611 .

" Senaste lydelse 1975:611.

125

- '-'/ft.:

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.