SFS 1985:195

850195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:195

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1951:649) om straff för vissa

den 25 april 1985

trafikbrott;

utfärdad den 11 april 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § 4 mom. lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott^ skall upphöra att gälla vid utgången av april
1985.

^

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84: 117, LU 1984/85:27, rskr 201.

^Senaste lydelse 1982:303.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.