SFS 1987:281

870281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:281

Lag

Utkom från trycket

den 3 juni 1987

om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa

trafikbrott;

utfärdad den 14 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1951:649) om straff

för vissa trafikbrott

dels att 4 § 3 mom. skall ha följande l ydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.

4 § i mom} Vad som sägs i 1 mom. tredje stycket och 2 mom. gälle r ej

förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller inte om förandet av fordonet ingår

som ett led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken

tillstånd har lämnats av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

7 § Ett fordon som har använts vid b rott enligt d enna lag får förklaras
förverkat, om det är uppenbart att detta behövs för att förebygga fortsatt
sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

654

' Prop. 1986/87: 81, JuU 24, rskr. 20 0.

^ Senaste lydelse 1978: 92.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.