SFS 1989:394

890394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:394 Lag

utkom från trycket

oiii ändring 1 lagen (1951:649) om straff för vissa

den 12 juni 1989

trafikbrott;

utfärdad deti 1 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1951:649) om straflF för

vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

4 § 1 mom .^ Den som vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn

varit så påverkad av starka drycker, att det kan antagas, att han icke på
betryggande sätt kunnat föra fordonet eller spårvagnen, domes för rattfyl­

leri till fängelse i högst ett år eller, där omständigheterna är mildrande, till

böter, dock lägst tjugofem dagsböter.

Till samma straff dömes föraren, om han av annat berusningsmedel var

så påverkad som nyss sagts.

Den som fört motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha förtärt

starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter
färden uppgick till minst 1,5 promille i hans blod eller 0,75 milligram per

liter i hans utandningsluft, skall anses ha varit så påverkad av starka
drycker under färden, som i första stycket sägs.

2 mom.^ �r det inte styrkt, att förare av motordrivet fordon eller

spårvagn var så påverkad, som i 1 mom. första stycket sägs eller hade
sådan alkoholkoncentration som anges i 1 mo m. tredje stycket, men har

han fört fordonet eller spårvagnen efter att ha förtärt starka drycker i

sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgick

till 0,5 promille i hans blod eller 0,25 milligram per liter i hans utandnings­

luft, döms till böter, dock lägst tio dagsböter, eller fängelse i högst sex

månader.

3 mom.'* Vad som sägs i 1 mom. tred je stycket och 2 mom. gäller ej förare
av motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller inte om förandet av fordonet

ingår som ett led i en vetenskaplig el ler därmed jämförlig undersökning till
vilken tillstånd har lämnats av regeringen eller den myndighet som rege­
ringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

546

' Prop. 1988/89: 118, JuU27, rskr. 314 .

^ Senaste lydelse 1978:92.

^ Senaste lydelse 1978:92.

4

Senaste lydelse 1987:281.

iHiw

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.