SFS 1964:881

640881.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 88 1

Lag

angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 28 september 1951 (nr 649)

om straff för vissa trafikbrott

given Stockholms slott den 18 december 196i.

\i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra ve t er 11 g t: att Vi, med rik sdageni, funnit

goU förordna, att Ig lagen den 28 september 1951 om straff förvissa trafik-

])ro[t sk all erhålla ändrad Ij'delse på sätt nedan anglves.

1 §.

Brister vägtrafikaiit

sex månader.

Där någon vid förande av bil, motorcykel, traktor eller motorredskap åda­

galägger grov oaktsarnhet eller ^isar uppenbar likgiltighet för andra män­

niskors liv eller egendom, domes för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i

högst två å r.

Denna lag tråder i kraft den 1 januari 1965.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockiiolms slott den 18 december 1964.

GUSTAF^ ADOLF

(liomimmikfltionsdepartementet)

G�STA S KOGLU

' Prop. 1964:191; L^U 49; Rskr 354.

* bi7~~G'i8000. Sve nsk författningssamling

Nr S81 O

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.