SFS 1958:223

580223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 223

I

1 ⬢'

Lag

(i

angående andrad lydelse av 3 § lagen den 28 september 1951 (nr 649

om straff för vissa trafikbrott;

<

given Stockholms slott den 16 maj 1958.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 3 § lagen den 28 september 1951 om straff för vissa trafik­

brott skall erhålla andrad lydelse på sätt nedan angives,

3 §.

.

-

För någon körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sty

dant fordon, dömes för olovlig körning till dagsböter, lägst tio. Har han ti-

^ Prop. 1958: 69; L«U 20; Rskr 233.

i

¬

background image

223 ock 224

391

ré innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vane-

ässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst

^

ht månader.

' ^ör någon körkortspliktigt fordon med åsidosättande av föreskrift, som

,.i

eddelats vid utfärdande av körkort, straffes med dagsböter.

Anställer och

med dagsböter.

NE; ti '

5I)|3

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1958.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

'sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 16 maj 1958.

'

GUSTAF ADOLF

,T CN

Ijoil?! , ,

t(Kommunikationsdepartementet)

G�STA S KOGLUND

'

Blålki;.' '

ni J Tiiili'

ifsitei i.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.