SFS 1993:1463 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott / SFS 1993:1463 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
SFS 1993_1463 Lag om ändring i lagen (1951_649) om straff för vissa trafikbrott

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1463
Utkom från trycket
den 28 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a och 7 §§ lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

4 a §2 �r ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket att anse som
grovt, skall föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0

promille i hans blod eller 0,50 milligram per liter i hans utandningsluft,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något

annat medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksä-

kerheten.

7 §3 Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras

förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och
förverkande inte är oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1994.

På regeringens vägnar

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

GUN HELLSVIK

1

Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94: JuU11, rskr. 1993/94:78

2

Senaste lydelse 1990:149.

3

Senaste lydelse 1987:281.

3741

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.