SFS 1994:1416 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott / SFS 1994:1416 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
SFS 1994_1416 Lag om ändring i lagen (1951_649) om straff för vissa trafikbrott

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2926

SFS 1994:1416
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1951:649) om straff

för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

1 §2 Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon

annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den
omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas
av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig

skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra
människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till
fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2

Senaste lydelse 1975:611.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.