SFS 1999:217 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott / SFS 1999:217 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
990217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 och 4 a §§ lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

4 §

2

Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha för-

tärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under
eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram
per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst
sex månader.

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet

fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narko-
tikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns
något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan in-
tagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet

fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att
det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande
sätt. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.

Första och andra styckena gäller inte förare av motordrivet fordon, som är

avsett att föras av gående.

Första, andra och tredje styckena gäller inte om förandet av fordonet ingår

som ett led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken
tillstånd har lämnats av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer.

4 a §

3

�r ett brott som avses i 4 § första, andra eller tredje stycket att anse

som grovt, skall föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 pro-

mille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat

medel, eller

1

Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166.

2

Senaste lydelse 1990:149.

3

Senaste lydelse 1993:1463.

SFS 1999:217

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:217

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäker-

heten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.