SFS 2014:635 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 2014:635 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
140635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20, 26 och 26 a §§ lagen (1957:668)

om utlämning för brott ska ha följande lydelse.

20 §

2

När Högsta domstolen har meddelat beslut ska ärendet anmälas för

regeringen. Om Högsta domstolen funnit att det finns hinder mot utlämning
enligt 1�10 §§, får framställningen inte bifallas. Genom överenskommelse
med en främmande stat får det dock bestämmas att, om det anses finnas hin-
der enligt 8 eller 9 §, frågan ska kunna hänskjutas till internationell skiljedom.

När utlämning beviljas ska det bestämmas inom vilken tid den ansökande

staten ska hämta den som ska utlämnas. Tiden får inte utan synnerliga skäl
överstiga en månad från det att den ansökande staten har fått del av beslutet.

Beslutet om utlämning verkställs av Polismyndigheten. Om den som ska

utlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det är nödvändigt för att utläm-
ningen ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndig-
heten, dock längst under 48 timmar.

26 §

3

Chefen för Justitiedepartementet får medge, att den som av en stat ut-

lämnas till en annan stat får föras genom riket, om han eller hon inte är svensk
medborgare och det inte heller annars finns synnerliga skäl mot det. Fram-
ställning om detta ges in till Justitiedepartementet.

Har tillstånd meddelats enligt första stycket får Polismyndigheten, om det

är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i
förvar den som utlämnas, dock längst under 48 timmar.

När tillstånd till transport begärs i fråga om någon som utlämnas till en

medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge tillämpas 8 kap. 2 §
lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder i stället för första och andra styckena.

26 a §

4

Har utlämning till Sverige skett för rättegång här i landet, på villkor

att den som utlämnats senare återförs till den andra staten, ska Polismyndig-
heten se till att den som har utlämnats återförs.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:1158.

3 Senaste lydelse 2011:1166.

4 Senaste lydelse 2003:1158.

SFS 2014:635

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:635

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om den som ska återföras är på fri fot får han eller hon, om det är nöd-

vändigt för att återförandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i för-
var av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.