SFS 1973:124

730124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Ug

r. ^ ^ ^

SFS 1973:124

otnändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

en Siockholms slott den 2 mars 1973.

gn

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges.

Götes och Vendes Konung, göra veteriigi: att Vi,

med rik sdagen', fu nnit gott förordna, att 18 § lagen (1957:668) om ut­

lämning för brott skall ha nedan angivna lydelse.

18 § Högsta domstolen prövar, huruvida utlämning kan lagligen

beviljas enligl vad i I-IO §§ sägs.

Om del finnes erfo rderligt, skall förhandling hållas. Förhandling må

ej vägras, med mindre tidigare förhandling måste anses tillfylle.st eller

wken finnes uppenbar.

Oaktat ,ärendei anmälts hos högsta domstolen, skall fråga om tvångs­

medel pröva s av underrätt, om ej högsta domstolen förordnar annat. T

övrigt g. ällcr om ären dets handläggning vad om brottmål i allmänhet är
stadgat. Ersättning åt offentlig försvarare, vittne eller annan som hörts
i ären det samt kostnad för rättshjälp enligt 36 § rättshjälpslagen
(1972:429) skall sta nna ä statsverket, om ej särskilda skäl äro, att den
shiil återgäldas av den som begäres utlämnad.

Denna la g träder i kraf t den 1 juli 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt efterräita. Till

yllermcra vi.sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med

Vän kung), sigill be kräfta lätlt.

Stockholms slott den 2 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EUER

(L S.)

(Justitiedepartementet)

'Pfop. 1972:132, JuU 19 73:1. rskr 1973:21.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.