SFS 1981:1297

811297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1297 Lag

Utkom från trycket

den 28 december 1981

2502

om äedrmg i lagesi (1957:668) om utj ämning för brott;

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 § lagen (1957:668) om utläm­

ning för brott skall ha nedan angivna lydelse.

23

Den som i främmande stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för

brott, vilket enligt denna lag kan föranleda utlämning, för på begäran av

behörig myndighet i den främmande staten eller med anledning av en där
utfärdad efterlysning omedelbart anhållas eller åläggas reseförbud eller an­
mälningsskyldighet av åklagare enligt vad som i allmänhet gäll er om brott­
mål. Beslag får också ske i sådant fall.

' Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82; 13, rskr 54.

^ Senaste lydelse 1975:292.

Cl

ft

¬

background image

" Beslut om a nvändning av tvångsmedel skall utan uppskov anmälas hos
rätten, som skyndsamt efter förhandling enligt vad om brottmål är stadgat
prövar åtgärden samt, om anhållande eller reseförbud eller anmälnings­

skyldighet skall bestå, genast underrättar chefen för justitiedepartementet

därom. Finner denne, att hinder mot utlämning föreligger eller att utläm­

ning eljest ej bör ske, har han att utverka regeringens förordnande om upp­
hävande av åtgärden. I annat fall skall den främmande staten genom utri­
kesdepartementets försorg underrättas om åtgärden. Därvid skall anges
viss a v chefen för justitiedepartementet bestämd tid, inom vilken fram­
ställning om utlämning skall göras. Denna tid får inte vara längre än fyrtio
dagar från den dag personen anhölls eller reseförbud eller anmälningsskyl­

dighet m eddelades enligt första stycket. När en framställning om utläm­
ning kommer in, skall utrikesdepartementet genast underrätta den myndig­

het som först meddelat beslut om åtgärden. Sådan underrättelse skall även

lämnas, om en framställning om utlämning inte kommer in inom utsatt tid.

Talan får inte föras mot rättens beslut. Den som anhållits eller underkas­

tats res eförbud eller anmälningsskyldighet får dock f�r prövning, om åt­

gärden skall bestå, begära ny förhandling inom tre veckor från det beslut
senast meddelats.

Har en framställning om utlämning av den som är anhållen eller under­

kastad reseförbud eller anmälningsskyldighet inte gjorts inom den enligt

andra stycket bestämda tiden, skall den anhållne friges eller beslutet om

reseförbud eller anmälningsskyldighet hävas. Detsamma gäller när en
framställning avslås enligt 15 §. Om den anhållne i a nnat fall inte friges,
skall framställning avlåtas till rä tten om hans häktande senast på åttonde
dagen ef ter den, då riksåklagaren fick del av utlämningsframställningen.

Görs inte framställning som nu har sagts, skall den anhållne omedelbart fri­
ges.

SFS 1981:1297

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.