SFS 1981:1090

811090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1090

öhi ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

utkom från trycket

den 15 december 1981

utfärdad den 26 nov ember 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15- 17 och 24 §§ lagen (1957:668)

oni utlämning för brott skall ha nedan angivna lydelse.

15

Innan regeringen meddelar beslut i anledn ing av framställningen,

skall yttrande avges av riksåklagaren. Har inte den som avses med fram­
ställningen samtyckt till att han utlämnas, skall ärendet dessutom prövas

av högsta do mstolen. �r det uppenbart att framställningen ej bör bifallas,
skall den dock omedelbart avslås.

16

Riksåklagaren skall till grund för s itt yttrande verkställa erforderlig

utredning enligt vad om f örundersökning i brottmål är stadgat.

Om tvångsmedel gäller vad som i allmänhet är föreskrivet för brottmål.

Beslut av rätten gäller tills vidare intill dess ärendet har avgjorts eller
högsta domstolen i fal l som a vses i 15 § har funnit hinder möta mot utläm­
ning. Talan mot rättens beslut förs genom besvär till högsta domstolen
utan inskränkning till viss tid.

Den som häktats äger påfordra, att ny förhandling skall äga rum inom tre

veckor från det beslut senast meddelats.

17 §⬢ ' Sedan utredningen avslutats, överlämnar riksåklagaren ärendet
jämte sitt yttrande till högsta domstolen. Har den som avses med framställ­

ningen samtyckt till att han utlämnas, skall ärendet jämte yttrande i stället

överlämnas till re geringen.

24

Utan hinder av villkor som uppställts för utlämning äger regeringen

på framställning av den främmande staten medgiva, att den som utlämnats
må ställas till ansvar för annan före utlämningen förövad gärning än den,

för vilken utlämning skett, eller utlämnas till annan stat. I fråga om sådan
framställning skall i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat angående
framställning om utlämning .

Medgivande må lämnas allenast om, såvitt handlingarna visa, utlämning

för gärningen kunnat lagligen äga rum .

Framgår av inkomna handlingar, att framställningen icke kan lagligen bi­

fallas, eller finner regeringen eljest anledning att icke villfara framställning-

' Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 44,

^ Senaste lydelse 1975:292.

^ Senaste lydelse 1975:292.

Senaste lydelse 1975:292.

^Senaste lydelse 1975:292.

2169

¬

background image

SFS 1981:1090

en, skall den omedelbart avslås. I annat fall prövas frågan av högsta
stolen, om inte den som avses med framställningen har medgivit .dennå;

Finner högsta domstolen att hinder möter, får framställningen inte bifallas^

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.