SFS 1992:109

920109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:109 Lag

Utkom från trycket

den 24 mars 1992

om ändring i la gen (1957:668) om utlämning for brott;

utfärdad den 5 mars 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 22 § lagen (1957:668) om utläm­

ning för brott skall ha följande lydelse.

22

Regeringen eller justitiedepartementet beslutar om ersättning av

allmänna medel till offentlig försvarare för arbete hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1991/92:46, JuU6, rskr. 116.

' Senaste lydelse 1983:227.

;£<

ni

'Bi

til
'la

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.