SFS 1986:658

860658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

' Lag

SFS 1986:658

om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

utkom från trycket

den 15 juli 1986

Utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1957:668) om utläm­

ning för brott skall ha följande lydelse.

5

För gärningar som nämns i de föreskrifter i 16 kap. brottsbalken

som avser brott av krigsman eller i 21 kap. brottsbalken eller i värnpliktsla­

gen (1941:967) får utlämning inte medges.

Vad nu sagts utgör ej hinder att, om gärningen innefattar jämväl brott för

vilket utlämning eljest må ske, utlämna personen för det brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

' Prop 1985/86:9, JuU 24. rskr. 213.

^ Senaste lydelse 1964:176.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.