SFS 1994:2066 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 1994:2066 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
SFS 1994_2066 Lag om ändring i lagen (1957_668) om utlämning för brott

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2066
Utkom från trycket
den 11 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1957:668) om utläm-

ning för brott skall ha följande lydelse.

5 §2 För gärningar som nämns i de föreskrifter i 16 kap. brottsbalken
som avser brott av krigsman eller i 21 kap. brottsbalken eller i lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt får utlämning inte medges.

Vad nu sagts utgör ej hinder att, om gärningen innefattar jämväl brott

för vilket utlämning eljest må ske, utlämna personen för det brottet.

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöUl, rskr. 1994/95:78.

2

Senaste lydelse 1986:658.

7258

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:2066

7259

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.