SFS 1996:1628 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 1996:1628 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
SFS 1996_1628 Lag om ändring i lagen (1957_668) om utlämning för brott

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1628
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1957:668) om utläm-

ning för brott skall ha följande lydelse.

18 §2 Högsta domstolen prövar, huruvida utlämning kan lagligen beviljas

enligt vad i 1-10 §§ sägs.

Om det finnes erforderligt, skall förhandling hållas. Förhandling må

ej vägras, med mindre tidigare förhandling måste anses tillfyllest eller
saken finnes uppenbar. Oaktat ärendet anmälts hos högsta domstolen,
skall fråga om tvångsmedel prövas av underrätt, om ej högsta domsto-
len förordnar annat. I övrigt gäller om ärendets handläggning vad om
brottmål i allmänhet är stadgat. Ersättning åt offentlig försvarare, vittne
eller annan som hörts i ärendet skall stanna på staten, om det inte finns
särskilda skäl för att den skall återbetalas av den som begärs utlämnad.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1973:124.

3016

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.