SFS 2005:503 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 2005:503 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
050503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1957:668) om utläm-

ning för brott skall införas en ny paragraf, 26 b §, av följande lydelse.

26 b § Om det vid en transport som avses i 26 § sker en oplanerad mellan-
landning i Sverige, skall tillstånd till transport enligt den paragrafen begäras,
för det fall transporten inte fortsätter inom tjugofyra timmar från landningen.
Tillstånd till transport skall begäras inom nittiosex timmar från landningen.

Polismyndigheten får, om det är nödvändigt för att transporten skall

kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som utlämnas, dock
längst till dess en begäran om tillstånd till transport har prövats. Om tillstånd
till transport inte begärs inom den tid som anges i första stycket, skall perso-
nen omedelbart friges.

Om tillstånd till transport meddelas, gäller därefter bestämmelserna i 26 §

tredje stycket. Tidsfristen skall räknas från det att tillstånd meddelats.

I fråga om svenska medborgare gäller bestämmelserna i andra och tredje

styckena endast under de förutsättningar som anges i 26 § andra stycket.

När transporten avser någon som utlämnas till en medlemsstat i Euro-

peiska unionen, tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i stället för denna para-
graf.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288.

SFS 2005:503

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.